Què són les capitulacions matrimonials?

Share Button

Banús Advocats. Bufete en Barcelona. Expertos en Capitulaciones Matrimoniales

Encara que sembli materialista, el matrimoni comporta l’existència d’unes relacions econòmiques entre els cònjuges i d’aquests amb tercers, per la qual cosa és important definir el seu règim econòmic.

Aquesta realitat aflora amb freqüència en moments crítics, com en els casos en què el matrimoni ha d’assumir deutes o respondre per elles, en els supòsits de separació o divorci dels cònjuges o quan mor un d’ells. En moments així és quan la transcendència del règim econòmic del matrimoni es fa patent.

Per analitzar com funciona aquesta figura legal i les seves conseqüències, en primer lloc, hem de tenir clar quin és el règim econòmic del matrimoni en concret.

La regla general és que els cònjuges estipularan quin és el règim econòmic que els vincula mitjançant les capitulacions matrimonials. Es tracta d’un pacte consensuat que, perquè sigui vàlid, haurà d’atorgar-se mitjançant escriptura pública. El tràmit és tan senzill com acudir a un notari i signar els acords als quals els futurs cònjuges hagin arribat de forma lliure i consensuada.

A més de la intervenció del notari, per a la validesa de les capitulacions matrimonials també és requisit que s’inscriguin en el Registre Civil. Aquesta inscripció es practicarà en la fulla en la qual consta la inscripció del matrimoni.

“El tràmit és tan senzill com acudir a un notari i signar els acords als quals els futurs cònjuges hagin arribat de forma lliure i consensuada”

Si no es realitza aquest acord formal, el matrimoni es regirà pel sistema econòmic previst en la legislació que sigui aplicable segons el veïnatge civil dels cònjuges. Així, mentre a Catalunya i Balears serà aplicable el règim de separació de béns, en la resta d’Espanya el serà el de la societat a guanys.

Quan han de realitzar-se les capitulacions matrimonials? Abans o després de celebrat el matrimoni?
És indiferent quan es realitzin, per la qual cosa queda a criteri dels cònjuges.

Així, hi ha qui prefereix establir aquestes capitulacions matrimonials abans de celebrar el matrimoni. En aquest cas, quedaran sense efecte si el matrimoni no se celebra en el termini d’un any.

En canvi, hi ha matrimonis que es veuen en circumstàncies que els decideixen a modificar el règim econòmic que els vincula. En aquests casos, és perfectament factible realitzar capitulacions matrimonials per passar d’un règim de societat de guanys a un de separació de béns –o viceversa- o establir qualsevol altre acord econòmic pactat de forma consensuada entre els cònjuges.

No obstant això, hi ha algunes diferències a tenir en compte entre establir capitulacions matrimonials abans o després del matrimoni. Aquestes diferències tenen a veure amb l’import del tràmit, amb qüestions relacionades amb la titularitat de béns que hauran de modificar-se i amb certes limitacions a la possibilitat de canviar el règim econòmic del matrimoni si amb això cap la possibilitat de frau. Tot això ho tractarem en un proper post.

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *