Particularitats del model Societat Limitada Nova Empresa

Share Button

Sociedad Limitada Nueva EmpresaLa Societat Limitada Nova Empresa és una especialitat de la Societat Limitada per a empreses de nova creació i té les següents característiques:

 • En la seva denominació social haurà de figurar la indicació “Societat Limitada Nova Empresa” o la seva abreviatura SLNE.
 • El seu capital social està dividit en participacions socials i els seus socis no han de respondre personalment dels deutes socials.
 • Té una durada il·limitada.
 • El nombre màxim de socis, en el moment de la constitució, és de cinc, que a més hauran de ser persones físiques. Tanmateix, per transmissió de les participacions, l’esmentat nombre pot augmentar sense límit.
 • La xifra mínima de capital és la mateixa que per a les SL (3012 Euros) i que haurà de fer-se efectiu mitjançant aportacions dineràries. Per sobre d’aquesta xifra s’admeten aportacions no dineràries. La xifra màxima de capital és de 120.202 euros.
 • L’objecte social és genèric (per permetre major flexibilitat en el desenvolupament d’activitats empresarials diferents sense haver de modificar-ne els estatuts).
 • Podrà utilitzar uns estatuts socials orientatius cosa que facilitarà la constitució de la societat que es podrà dur a terme en 48 hores.
 • Haurà de disposar d’un model comptable adaptat a la realitat de les microempreses que compleixi amb les obligacions d’informació comptable i fiscal i que serveixi com a eina de gestió.
 • Si com a conseqüència de la transmissió, les persones jurídiques arriben a adquirir-ne participacions socials, aquestes hauran de ser alienades a favor de persones físiques dins del termini de tres mesos.

Organs Socials

Els òrgans socials són molt senzills: una Junta General i un Òrgan d’Administració unipersonal o pluripersonal, que en cap cas haurà d’adoptar la forma i el regim de funcionament d’un Consell d’Administració.

Podran continuar operant com SL simplement mitjançant l’adopció d’un acord de la Junta, evitant els tràmits de la transformació o be podran transformar-se en una altra forma societària

Cal remarcar, que en aquest tipus societari, la facilitat per a la seva creació i constitució radica bàsicament en el següent:

 • Possibilitat d’utilització de mitjans telemàtics i d’un Document Únic Electrònic (DUE) que conté totes les dades requerides per les institucions que hi intervenen en el procés de constitució i que podrà contenir en el futur, d’altres dades requerides per a la posada en marxa de l’activitat empresarial.
 • Possibilitat d’optar per un procediment presencial però amb els mateixos tempos de resposta notarial i registral.
 • Obligació per part del Registrador de realitzar-ne la inscripció en les 24 hores subsegüents a la recepció de la escriptura de la constitució i pel que fa el Notari, de remetre-hi la primera còpia de l’escriptura dins d’un termini no superior a 2 hores.

Si està a punt de constituir una empresa i aquest model li sembla el més indicat, en BANÚS Advocats podem orientar-li adequadament i ajudar-li amb el tràmit.

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *