Mediació. Una solució als conflictes per herències

Share Button

Banús Advocats. Bufete en Barcelona. Expertos en mediación en herencias

La mediació, com a mètode estructurat per a la gestió de conflictes, pot abastar controvèrsies legals dins del si de la família. Un dels conflictes més habituals en aquest àmbit té com a motiu l’herència, on es veuen confrontats els interessos de tota la família. Teniu present alguna família enfrontada per herències familiars? Gairebé tothom se n’ha hagut de trobar en aquesta situació un moment o un altre.

Els problemes i dificultats que generen les herències (de fet gairebé tots els professionals de dret en poden donar fe) poden ser de diferent mena. Enumerar-los tots és impossible però, per exemple, ens troben amb:
– Problemes pel progenitor que no vol repartir els béns entre els fills o problemes dels fills cap al progenitor.
– Problemes i diferències entre germans, per exemple quan algun es veu més beneficiat que els altres pel testament.
– Problemes amb persones alienes a la família que hagin estat nomenades en testament.
– Problemes amb els segons cònjuges o germans del pare o la mare.
– Problemes amb l’inventari de béns i llur valoració.

Tots aquests problemes tenen associats una important càrrega afectiva. En efecte, amb les herències sorgeixen rancúnies, enveges, gelosies… sentiments amagats i que sorgeixen en batibull en aquests casos. En cas de no trobar acord, es radicalitzen i acaben fent-se’n contenciosos.

Com es resol?
Tot està en mans dels beneficiaris de l’herència i el respecte que puguin sentir per la decisió del testador. Tanmateix, el dret positiu, el que emana del Codi Civil, normativitza dues figures per tal de fer més senzilles i menys problemàtiques les successions: el marmessor testamentari i el comptador repartidor.

Entre les facultats del marmessor estan les de pagar els deutes i el funeral del testador, satisfer les deixes en efectiu, custodiar els béns a heretar i vigilar l’execució del que es digui en el testament i, si cal, sostenir-ho davant d’un judici. Això en el cas que hagi hagut testament.

“La mediació es una resposta acurada davant de problemes suscitats per les herències”

Però en nombroses ocasions no n’hi ha. Aleshores, estaríem davant d’una successió intestada, amb la consegüent declaració d’hereus abintestat i la divisió i adjudicació de l’herència segons els paràmetres establerts en el Codi Civil. En cas que els hereus no arribin a un acord s’ha d’acudir necessàriament a la via judicial, amb les despeses que es deriven per les intervencions de professionals, inventari de béns, taxacions, valoracions, adjudicacions, etc.

Fins i tot pot passar que alguns dels hereus impugni el testament amb tot el que això comporta.
La mediació com a solució
Nosaltres entenem que la mediació es una resposta acurada davant de problemes suscitats per les herències. La mediació apaivaga les tensions, ajuda a tancar les ferides i així arribar a un acord que, evitaria la confrontació judicial. En cas que s’hagi engegat el plet, seria bo que els òrgans judicials aconsellin l’últim intent d’un acord amb l’ajuda de la mediació. A Catalunya, la legislació vigent atorga als Jutges la facultat d’instar a les parts a acudir a mediació durant el procediment judicial, el que, sens dubte, és una bona solució.

Share Button

2 comentarios

  1. Pingback: En mediación hay que despersonalizar el conflicto | BANÚS Advocats

  2. Tengo solicitada una mediación judicial ya que hay una herencia de mi madre a tres hermanos y una menor ya repartida ante notario pero el padre de la menor fallecio y dejo 1/3 legado a su sobrino y orden de que administrara los bienes de la menor hasta 18 años;esto se niegan los padres a repartir .El sobrino dice que si que renuncia pero que se cumplan las ultimas voluntades administración por otra persona.
    Que es lo más aconsejable intentar llegar al acuerdo en mediación destinando lo obtenido venta inmuebles a banco hasta la mayoria de edad de la menor con lo cual se cumplirían las ultimas voluntades y se desatascaria todo el asunto.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *