Es desplaçament o trasllat laboral?

Share Button

Desplazamiento o traslado laboralEs considera desplaçament el canvi TEMPORAL del lloc de treball que requereix que el treballador resideixi en una població diferent a la del seu domicili habitual sense que calgui un canvi definitiu de la residència habitual.

Una empresa pot fer que els seus treballadors es desplacin a una altra població diferent a la de seu de l’empresa per raons tècniques, organitzatives o de producció.

El desplaçament a diferencia del trasllat s’entén que ha de tenir un caràcter temporal. Aquest caràcter de temporalitat desapareix quan en un període de tres anys se’n produeixen successius desplaçaments que en total, sobrepassin els dotze mesos a comptar des de la data del primer desplaçament.

Els desplaçaments que excedeixin l’esmentat termini seran considerats directament com a trasllat a tots els efectes. Això vol dir que l’empresari podrà seguir mantenint els desplaçaments però complint tots els requisits formals i materials que pertoquin als trasllats. En cas contrari el/s treballador/s podran oposar-se a l’extensió temporal del desplaçament o fins i tot negar-s’hi.

Cal informar amb antelació

Amb independència del nombre de treballadors afectats, el règim de desplaçament és únic. El treballador afectat ha de ser informat amb una antelació mínima de 5 dies laborals abans tingui lloc el desplaçament.

Les despeses de viatge aniran a càrrec de l’empresari i s’han d’abonar abans que tingui lloc el desplaçament

Quan el desplaçament  tingui una durada igual o inferior a tres mesos, la norma no estableix un termini mínim de preavís. Tanmateix, alhora de redactar l’esmentat preavís s’ha de considerar entre d’altres factors, la distància on es troba el nou centre de treball i les possibilitats d’allotjament en la localitat de destí. També convé assenyalar la conveniència de fer-ho per escrit, fent-hi constar les causes per les quals s’ha pres aquesta decisió, la data d’efectivitat i el temps de durada previst inicialment per al desplaçament, cas que es pugui concretar per avançat.

Opcions dels treballadors
  • Acatar la decisió empresarial. En aquest cas, el treballador té dret a percebre una compensació econòmica en forma de despeses de viatge i dietes. Si el desplaçament té una durada superior a tres mesos, el treballador tindrà dret a un permís de quatre dies laborables en el seu domicili per cada tres mesos de desplaçament.
  • Sol·licitar l’extinció judicial del contracte de treball en cas que el desplaçament suposi un menyscabament de la seva dignitat.
  • Impugnar judicialment la decisió empresarial en cas de no estar d’acord. Per fer-ho s’haurà de seguir el mateix procediment que per a les modificacions substancials de les condicions de treball. I la sentència emesa, haurà de declarar el desplaçament justificat, no justificat o nul.

Atenció: En tot cas, les despeses de viatge aniran a càrrec de l’empresari i s’han d’abonar abans que tingui lloc el desplaçament, per la via d’una bestreta. Tampoc s’han de computar els dies de viatge, que corren a càrrec de l’empresari.

També s’ha de tenir en compte, que en cas que el treballador hagi acordat amb l’empresa que aprofitarà els dies festius per fer els viatges, no per això perdrà el dret a gaudir dels corresponents permisos d’estada familiar.

Creiem convenient que un advocat especialitzat vetlli pel compliment de tots els drets i deures d’ambdues parts.

Share Button

Un comentario

  1. No habia visitado tu blog por un tiempo, porque me pareció que era pesado, pero los últimos articulos son de buena calidad, así que supongo que voy a añadirte a mi lista de sitios web cotidiana. Te lo mereces amigo. 🙂

    Saludos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *