El pla de parentalitat

Share Button

Plan de parentalidadEls pares en situació de ruptura convivencial disposen del pla de parentalitat, una eina indispensable per tal de concretar la forma en què exerciran les seves responsabilitats parentals. Aquest document formarà part del Conveni Regulador i n’és preceptiu en casos de procediments contenciosos.

El Codi Civil Català  fa esment explícitament de la seva dimensió pedagògica, mirant de protegir els menors de la conflictivitat dels progenitors i potenciant la coparentalitat o corresponsabilitat dels progenitors davant les necessitats dels seus fills.

Compromisos concrets

Com dèiem, el pla de parentalitat ha de concretar de forma clara i concisa els compromisos que ambdós pares assumeixen respecte la guarda, la cura i l’educació dels menors.

Ha de fer constar necessàriament:

 • El lloc o llocs on viuran els fills habitualment. Han d’incloure-hi regles que permetin determinar a quin progenitor li correspon la guarda en cada moment.
 • Les tasques específiques a que s’ha de responsabilitzar cada progenitor envers les activitats quotidianes dels fills.
 • La forma en que han de fer-se els canvis de guarda i si, s’escau, com han de repartir-se els costos que s’hi generin.
 • El règim de relació i comunicació amb els fills durant els períodes en que un progenitor no estigui amb els seus fills.
 • El règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i dates assenyalades per als fills, per als progenitors i per a la família sencera.
 • El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formatives u de lleure, si s’escau.
 • La manera de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.
 • La manera de prendre les decisions pel que fa a eventuals canvis de domicili i a d’altres qüestions rellevants per als fills.

Queden excloses:

 • Temes relacionats amb els aliments.
 • Règim de relacions amb els menors envers els avis i germans amb qui no convisquin.
 • D’altres aspectes del Conveni Regulador.

Mediació familiar per resoldre diferències

Les propostes de pla de parentalidad poden preveure la possibilitat de recórrer a la mediació familiar per resoldre les diferències derivades de l’aplicació del pla, o la conveniència de modificar el seu contingut per emmotllar-ho a les necessitats de les diferents etapes de la vida dels fills.

Com a experts en mediació familiar, en Banús Advocats podem ajudar-li a definir un pla de parentalitat adequat o a modificar les seves condicions per adaptar-les a les noves circumstàncies que puguin donar-se.

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *