Es desplaçament o trasllat laboral?

Desplazamiento o traslado laboral

Es considera desplaçament el canvi TEMPORAL del lloc de treball que requereix que el treballador resideixi en una població diferent a la del seu domicili habitual sense que calgui un canvi definitiu de la residència habitual. Una empresa pot fer que els seus treballadors es desplacin a una altra població…

Continuar leyendo